===========================================

SOAL LATIHAN DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN UAS BAHASA SUNDA KELAS 5 SD/MI SEMETER 1 ( GANJIL )

Posted by SERBA SERBI GURU on Tuesday, October 17, 2017

SOAL LATIHAN DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN UAS BAHASA SUNDA KELAS 5 SD/MI SEMETER 1 ( GANJIL )

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Ulangan UAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018 2019

Lenyepan pupuh Dangdanggula di handap ieu !

Pasundan

Duh pasundan lemah cai kuring
Tanah endah tanding indraloka
Nu jadi kaabot hate
Tempat para luluhur
Nya ka anjeung kuring babakti
Satia tur bumela
Sanggup tendon umur
Imbang-imbang jiwa raga
Batan sunda kudu ilang , kudu leungit
Kajeun kuring nu sirna

I.   Jawab pananya dihandap ieu dumasar tina pupuh di luhur!

1.  Naon ngaran pupuh nu aya di luhur?
2.  Aya sabaraha jumlah padalisanana?
3.  Tuliskeun eusi padalisan anu katilu!
4.  Padalisan anu katilu, diwangun ku sabaraha engang?
5.  Nyritakeun naon pupuh di luhur the?

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Ulangan UAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018 2019

II.   Cakra huruf A,B,C, atawa D. di hareupeun jawaban anu pang benerna!

6.  Kecap pananya nu gunana pikeun nanyakeun kayaan nyaeta…
A.          Kumaha                                                     C. Dimana
B. Iraha                                                                D. Jeung saha

7.  Alat nu biasa dipake ngakeul nyeta…
A. Nyiru                                                               C. Aseupan
B. Seeng                                                             D. Hihid
8.  Dongeng ngeunaan ayana nyi Roro Kidul kaasup kana ….
A. Fabel                                           C. Sage
B. Legenda                                                D. Mite.
9.  ….  ka marana meni rurusuhan ? Kecap anu luyu pikeun nganggeuskeun kalimah nyaeta…
          A. Mulih                                  C. Mantas
          B. Bade                                            D. Balik

10.        Babasan nu diterapkeun ka jalma nu sok pulang-paling, nya eta…
          A. Jauh lengkah.                             C. Panjang leungeun.
          B. Hampang leungeun.                           D. Kandel kulit beungeut.

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Ulangan UAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018 2019

11.        Kalimah anu ngagunakeun aksara gede nu bener nya eta…
          A. Di gigireun pasar Pari aya Smp.       
          B. Di Gigireun Pasar Pari Aya SMP.     
C. Di gigireun pasar pari aya SMP.
D. Di gigireun pasar Pari aya SMP.

12.        Kalimah di handap nu ngagunakeun tanda kutip nu bener nya eta…
          A. Saur Meisya : “ ENjing abdi moal tiasa ka sakola”.      
          B. “Saur Meisya” : Enjing abdi moal tiasa ka sakola.
C. Meisya nyarios “ saurna enjing moalm ka sakola”.
          D. “Meisya nyarios” : saurna enjing moal ka sakola.

13.        Jang DUdu teh bentang kelas V. Harti kecap bentang dina kalimah tadi nya eta…
          A. Bentang nu aya di langit.          C.Pang kasepna di kelas V.
          B. Pang pinterna di kelas V           D. Pang rajina di kelas V.

14.        Zaman ayeuna mah HP  teh geus jadi kaulinan barudak. Kecap umum dina wdang informasi nyaeta…
          A. HP.                                               C. Kaulinan
          B. Zaman.                              D. Budak leutik.

15.        Babasan anu luyu di terapkeun ka jelema nu koret nya eta buntut…
          A. Kadalan                                       C. Kasiran
          B. Kudaeun.                                    D. Jangkrikan

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Ulangan UAS Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018 2019


16.        Mun geringna parna mah kudu di opname. Kecap opname mangrupakeun kecap umum di widang
          A. Teknologi.                                   C. Pendidikan
          B. Kasehatan                                  D. Industri.

17.        Budak teh resep pisan tataekan. Asal kecap tina kecap tataekan nya eta…
          A. Taek                                            C. Naek
          B. Taekan.                             D. Naekan
18.        Eta budak teh teu beunang andel . Kecap runayan tena kecap andel anu luyu jeung kalimah di gigir nya eta…
A. Diandelkeun                                C. Diandel
B. Andelan                                       D. Piandel

19.        Kalimah di handap nu mangrupa kalimah aktif nya eta…
        A. Mang Adna keur meuncit hayam.       
        B. Hayam di peuncit mang Adna.             
C. Jandela ditutup ku Ani      
D. Anjing digebug mang Adna.

20.        Buruk-buruk papan…..
        Kecap nu luyu pikeun nganggeuskeun paribasa di luhur nyaeta….
        A. Jati.                                                C. Jengkol
        B. Mahoni.                                D. Suren.

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018 2019

21.        Kalimah di handap nu ngagunakeun kecap bentang dina harti sabenerna nya eta…
        A. Rano Karno teh bentang filem.           
        B. Juju bentang mandalawangi.              
C. Ani jadi bentang kelas.
D. Di langit bentang baranang.

22.        Kecap asal tina kecap ngarepotkeun nya eta…
        A. Repot.                                  C. Repoteun
        B. Rarepot.                               D. Direpotkeun.

23.        Jam lima isuk-isuk disebutna wanci…
        A.. . Pecat sawed                              C. Carangcang tihang.
        B. Harieum beungeut.                      D.Manceran.

24.        Kecap anteuran kana pagawean nginum nya eta…
         A. Am                                                C. Cur
        B.  Regot                                                     D. Bek

25.        Gambar di handap ieu mangrupa alat nu gunana pikeun….

dispenser.jpg
A.  Tempat cai tah                                                       
B.  Tempat es     
C.  Tempat cai nginum
D.  Tempat cai kopi


Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018

II. Eusian titik-titik di handap ieu !
26.        Karya sastra di handap ieu kaasup kana ….
Imah teh pangulinan diri
          Tina nereptepna panon poe
          Tina gebretna ci hujan
27.        Kandel kulit…. Paribasa pikeun jelema nu teu boga kaisin.

28.        Ari pacul ….. di mana ?
Kecap pananya nu luyu pikeun nganggeuskeun kalimah di luhur nya eta….

29.        
kecapi.jpg
Ngaran alat musik di handap ieu nya eta…
 


30.        Bapa keur macul di sawah. Kalimah eta kaasu kana kalimah…
31.        Ari hirup, uilah sok pikangewaeun batur! Kecap pikangewaeun asal kecapna …
32.        Kawantu halodo atuh lamun hayang alus mah kembang teh kudu di…..
33.        Jajang keur parab kebo. Kecap parab Kudu dijadikeun kecap rundayan nya eta…
34.        Bapa nuang peuteuy seep sa….
35.        Eneng nyaeta ngaran anak….

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018

III. Jawab Pananya Di handap ieu  
36.        Naon paribasana jelema nu teu bisa neundeun duit?

37.        di-pangkasohorna-adu bedug-seni-nu-Pandeglang-the.
Susun kecap-kecap di luhur supaya jadi kalimah nu bener!

38.        Jieun kalimah tanya nu ngagunakeunkecap pananya kumaha!

39.        Jieun kalimah make kecap luhur nu ngandung harti teu sabenerna ( makna kiasan )!

40.        Terangkeun maksud sajak di handap ieu make bahasa sorangan, paling saeutik dua kalimah!

           Lembur kuring anu asri
          Hejo ngemploh dangdaunan
          Jalan ngabulungbung caang
          Imah lalening raresik
                Matak hegar katenjona

Berikut ini Soal Latihan Dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester Bahasa Sunda Kelas 5 SD / MI Semeter 1 2016 2017 2018
KONCI JAWABAN
BAHSA SUNDA KELAS V
I.Isian
1.Dangdang gula
2. Sapuluh
3. Nu jadi kaabot hate
4. salapan
5. Kanyaah ka tanah sunda
       II. Pilihan ganda

6.   A
7.   D
8.   D
9.   B
10. C
6.   A
7.   D
8.   D
9.   B
10. C
11.D
12. A
13. B
14. A
15. C
16. B.
17. C
18. A
19. A
20. A
21. D
22. A
23. C
24. B
25. C
        III. Isian
26. Pantun
27. Beungeut
28. Disimpen
29. Kacapi
30. Aktif
31. Ngewa
32. Siram
33. Maraban
34. Papan
35. Munding
36. Lesang kuras
37. Adu bedug teh seni anu pangkasohorna di Pandeglang.
38.Diserahkeun kana kawijaksanaan guru
39. Diserahkeun kana kawijaksanaan guru
40. Diserahkeun kana kawijaksanaan guruloading...

---------------------------------------------------------------------


= Baca Juga =Blog, Updated at: 7:23 AM

0 komentar:

Post a Comment

Search Artikel

------------------------------------------


Statistik Blog

------------------------------------------

loading...

------------------------------------------

CB